New York University Archives

organization, ENTITY.3861